analog2016-02-15 14.33.37

Warren Zevon/ウォーレン・ジヴォン